China launches man into space

As a Chinese, I’m very proud today.

Wan Hu
Ming Dynasty astronaut – Wan Hu

Yang Liwei
Today – Yang Liwei